PDF Tisk Email

Všeobecné obchodní podmínky

 

Úvodní ustanovení

Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením obchodního zákoníku smluvní vztahy mezi firmou NEŠPŮREK s. r. o. Prostřední 62 , Radostice 664 46 jako dodavatelem a druhou smluvní stranou jako odběratelem.

 

Předmět plnění

Předmětem plnění je dodávka zboží a služeb sjednaná s firmou NEŠPŮREK s. r. o.

 

Cena plnění

Uváděné ceny nezahrnují DPH. Cena zboží standardně dodávaného a uvedeného v ceníku se řídí tímto ceníkem pokud není písemně sjednaná cena jiná nebo pokud není upravena ceníkem novým.

Vyhotovená kalkulace je závazná pouze za předpokladu dodání veškerých informací nutných ke správné kalkulaci. Při změně některých parametrů kalkulace, si firma NEŠPŮREK s. r. o. vyhrazuje právo na změnu ceny. Platnost kalkulace je 30 dní od jejího vyhotovení.

Dodavatel poskytuje v rámci jednotlivých objednávek případné agenturní nebo množstevní slevy a přirážky k základní ceně individuálně. Tyto jsou upřesněny v nabídce a kupní smlouvě.

K ceně za zboží se připočítávají náklady na balení a dopravu zboží které odběratel požaduje. Tyto jsou upřesněny v nabídce nebo kupní smlouvě.

 

Dodací lhůta

Doba dodání zboží závisí na konkrétní objednávce či charakteru služeb a je stanovena v příslušné objednávce. Termín dodání je dohodnut s odpovědným pracovníkem nebo vedoucím výroby firmy NEŠPŮREK s. r. o. Termínem dokončení se rozumí den vyskladnění zboží v sídle firmy NEŠPŮREK s. r. o. nebo den odeslání, popř. Předání hotového díla (realizace v terénu).

 

Platební podmínky

Standardní forma platby za zboží či služby je v hotovosti nebo na základě předchozí domluvy převodním příkazem se standardní splatností 10dnů, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

Dodavatel se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení jakož i event. přirážek a DPH ve výši stanovené kalkulací.

Při platbě fakturou vzniká prodávajícímu právo na fakturaci dnem předání zboží zákazníkovi nebo prvnímu veřejnému dopravci.

Dodavatel je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a odběratel je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši.

 

Odstoupení od smlouvy

Dodavatel může od smlouvy odstoupit, jestliže odběratel je v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 dnů po dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem. Odstoupit od smlouvy je oprávněn také v případě, že odběratel nedodá včas dohodnuté podklady pro realizaci zakázky a to v potřebné kvalitě.

V případě odstoupení dodavatele nebo odběratele od smlouvy se odběratel zavazuje uhradit ve prospěch dodavatele veškeré odebrané a zboží a služeb.

Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci. Dodavate je v takovém případě povinen informovat kupujícího bez zbytečného odkladu a má pak právo prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy a to bez odpovědnosti za škody vzniklé kupujícímu nesplněním dodávky.

 

Další ustanovení

Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 422 a násl. obchodního zákoníku.

Zjevné vady musí být odběratelem písemně oznámeny dodavateli a to nejpozději do 7-dmi dnů po převzetí zboží a skryté vady nejpozději do 3 měsíců. V případě, že zboží má vady oproti objednanému provedení je prodávající povinen vady odstranit opravou, náhradním plněním, nebo jiným způsobem dle dohody s odběratelem, a to nejpozději do 2 měsíců po oznámení reklamace. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod, jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny.

Okamžikem převzetí zboží odběratelem nebo jeho předáním veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z dodavatele na
odběratele. Škoda vzniklá později nemá vliv na povinnost odběratele zaplatit smluvenou kupní cenu.

Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami anebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.

Za veškerá práva a závazky vyplývající z užívání dodaných předloh k výrobě ručí zadavatel. Dodavatel neručí za právní vady zboží. 

 
mod_vvisit_counterDnes14
mod_vvisit_counterVčera31
mod_vvisit_counterTento týden14
mod_vvisit_counterTento měsíc524
mod_vvisit_countervšechny63705
By : SyariF_oNLy
Copyright © 2019 Nešpůrek - Designed & Developed by Templateworks